Quản lý

Nhân sự A

Mô tả

Biography

Giới thiệu

Professional Skills

Kỹ năng 80%
Kỹ năng 1 95%
Kỹ năng 2 89%
Kỹ năng 3 90%
Kỹ năng 4 77%